Back

Roll Of Honour

Year Name
1953
 • Amitava Chandra
 • Parag Keshar Bhattachrya.
 • Jitendra Nath Thakur.
 • Pankaj Kanti Jha.
1954
 • Sunirmal Basu Chaudhury.
 • Shyamal Kr. Misra.
 • Adhir R. Dutta.
 • Barendra Kisor Das.
1955
 • Nirmal Kr. Chakraborty.(Dist. Scholar)
 • Pijush Kanti Sanyal.
 • Asim Kr. Chattapadhyay.
1956
 • Sadhan R. Banerji.(Dist. Scholar)
 • Dipak Kr. Sanyal.
 • Apurba Milan Goswami.
1957
 • Mihir kr. Dutta (5th in W.B)
 • Prabir Nanda N. Roy.
 • Kalyan Kr. Kundu.
 • Tapan Moitra.
 • Jibendra Moitra.
 • Partha Sarathi Majumdar.
 • Adhir Kr. Saha.
 • Dilip Kr. Roy.

        Back